Οι σχέσεις συμβίωσης από βιολογική σκοπιά, αναφέρονται στη συσχέτιση που παρουσιάζουν δύο συνήθως οργανισμοί και αφορά στη διαβίωση τους.

μέλισσα συμβίωση με φυτά

Το χαρακτηριστικό στοιχείο των σχέσεων συμβίωσης είναι ότι υπάρχει όφελος χωρίς να βλάπτεται κανένας από τους σχετιζόμενους στη σχέση οργανισμούς.

Η συμβίωση χωρίζεται στις εξής υποπεριπτώσεις:

Ομοσιτισμός: το ένα είδος ωφελείται χωρίς το άλλο να βλάπτεται.

Αμοιβαιότητα: αμοιβαία επωφελής σχέση, χωρίζεται σε υποχρεωτική αμοιβαιότητα και δυνητική αμοιβαιότητα.

Οι σχέσεις συμβίωσης μπορούν να εμφανιστούν μεταξύ φυτών και μυκήτων, ζώων και βακτηρίων, φυτών και βακτηρίων, μεταξύ ζώων καθώς και μεταξύ φυτών και ζώων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα συμβιωτικής σχέσης αμοιβαιότητας, μεταξύ φυτού και ζώου, αποτελεί αυτή των μυρμηγκιών και ενός τροπικού γένους ακακίας. Το δέντρο τους προσφέρει ενδιαίτημα και τροφή με αντάλλαγμα την προστασία του.Όπως επίσης και των ανθοφόρων φυτών και μελισσών, όπου οι μέλισσες τρέφονται από το φυτό ενώ παράλληλα το βοηθούν στην επικονίαση μεταφέροντας τη γύρη από φυτό σε φυτό.

 

--

Πηγές:

μέλισσα συμβίωση με φυτά

wikipedia.org

Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΑΚΙΔΟΥ, Ι.ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ, Δ.ΓΙΟΥΛΑΤΟΣ, Α. ΣΤΑΪΚΟΥ, Μ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ, Ι. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΧΕΡΣΑΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ.ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΠΘ 2007-2008