Πολλές φορές η επιβίωση ενός είδους σχετίζεται άμεσα με τη δημιουργία απογόνων. Και είναι λογικό αφού οι απόγονοι αποτελούν τους συνεχιστές του είδους.

οικογένεια ελεφάντων

Σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας των απογόνων έχουν υιοθετηθεί δύο κύριες στρατηγικές.

Η στρατηγική r (r-είδη)

ποντίκιαΗ στρατηγική r χαρακτηρίζεται από πολύ γρήγορη αναπαραγωγή και δημιουργία πολλών και μικρών απογόνων. Τα είδη που εστιάζουν στην r στρατηγική ουσιαστικά επενδύουν στη διαδικασία της αναπαραγωγής δημιουργώντας πολλούς απογόνους με στόχο την επιβίωση κάποιων από αυτών.

Για το λόγο αυτό οι αναπαραγωγικές περίοδοι είναι σύντομες και ταχέως επαναλαμβανόμενες ενώ οι απόγονοι πολυάριθμοι. Τα ποντίκια αποτελούν παράδειγμα είδους που ακολουθεί την r στρατηγική.

Η στρατηγική κ (κ-είδη)

οικογένεια ελεφαντωνΣτη στρατηγική κ παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο. Εδώ το είδος εστιάζει πολύ στην ατομική επιβίωση. Παρατηρείται δημιουργία λιγοστών ή ενός απογόνου. Η φροντίδα από τους γονείς είναι πολύ μεγάλη και εστιασμένη στον απόγονο αφού στόχος είναι η επιβίωση του απογόνου μέσω της επένδυσης στον ίδιο και όχι στην αναπαραγωγή.

Ο ελέφαντας αποτελεί τέτοιο εξαιρετικό παράδειγμα κ-είδους όπως επίσης και ο άνθρωπος. Και τα δύο αυτά είδη εστιάζουν στην ατομική ευημερία και επιβίωση του απογόνου για μεγάλα χρονικά διαστήματα, με τη μέγιστη δυνατή παροχή γονεϊκής φροντίδας.

 

--

Πηγή:

Δ. ΒΩΚΟΥ. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2002. ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΑΠΘ 2005 – 2006